Кафедри


 

Електронна бібліотека кафедри історії та етнополітики міститься ТУТ

Список друкованої продукції

викладачів кафедри стилістики української мови

за 2010 рік

Монографії:

 Навчально-методичні посібники:

для середньої школи:

1.     Мацько Л.І. Українська мова: 9 кл.: зб. текстів для диктантів: держ. підсумк. атестація / Л.І.Мацько, О.М.Мацько, О.М.Сидоренко. – К.: Генеза, 2010. – 8 др.арк.

2.     Українська мова: Навчальний посібник. Мацько Л.І. – Донецьк: ТОВ „Глорія Трейд”, 2011. – 24,4 др.арк.

3.     Мацько Л.І. Українська мова 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. м. Суми: РВВІППО. 2010. – 7 др.арк. (у співавторстві)

4.     Христенок В.Ф., Висоцький А.В., Маленовський Ю.Л., Ткаченко Т.В. Практикум з правопису української мови: Посібник для учнів старших класів середніх навчальних закладів та абітурієнтів. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2010. – 16 др.арк.

   Статті в журналах і наукових збірниках:

Мацько Л.І.:

1.     Учителеві від бога // Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення: збірник праць науково-практичний читань до 85-річчя Г.Р.Передрій, Черкаси, 4-5 лютого 2010р. – 0,3 др. арк.;

2.     Мовнокомунікативна національна і загально-людська культура текстів газети „День”. Читацька конференція „Формування історичної пам’яті молоді”// г. День № 48-49, 19-20 березня 2010р. –  0,3 др. арк.;

3.     „Чудацькі думки про українську національну справу” М.Драгоманова в аспекті соціолінгвістичного аналізу // Соціолінгвістичні студії; за заг.ред. Л.О.Ставицької. – К.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 2010. – 1 др.акр.;

4.     Актуальність лінговкультурологічних ідей Карла Фослера // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб.наук.ст. /відп. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІ. – Ч.І. –  0,5 др.арк.;

5.     Будители думки митця / Всеукраїнський культурологічний тижневик г.„Слово Просвіти” - №12, 25-31 березня 2010. –  0,5 др.арк.;

6.     Стилістичне унормування української літературної мови у концепції Олени Курило // Репресовані мовознавці: (збірник наукових праць / науковий редактор Бойко Н.І.) – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя. 2010. – 0,5 др.арк.;

7.     LiubowMac’ko, OlenaSemenoh: Osobowosclingwistyczna(Мовна особистість) // Filozofiamistrzostwapedagogicznego. WydawnictwoNaukoweInstytutuTechnologiiEksploayacji– PanstwowegoInstytutu  Badawczego. Radom. 2010. – 0,5 др.арк.;

8.     Лінгвокультурологічний аналіз тексту // Дороз В.Ф. Українська мова в діалозі культур. – К.: Ленвіт, 2010. – 1др.арк.;

9.     Емотивні засоби концептуалізації дійсності: стилістика української мови // Дороз В.Ф. Українська мова в діалозі культур. – К.: Ленвіт, 2010. – 0,5 др.арк.;

10.Стилістика й історія української літературної мови у лінгводидактичному полі підготовки українських філологів // Вісник львівського університету. Серія філологічна.  2010. Випуск 50. Львівський нац. унів. ім. Івана Франка. – 0,5 др.арк.;

11.                        Художні текстеми в епістолярії М.Коцюбинського // Міжвідомчий науковий збірник „Українське мовознавство”. – Вип. 39/1. – м. Умань, 2010р. – 1 др. арк.;

12.Мова Тараса Шевченка в оцінці Пантелеймона Куліша // Література та культура Полісся. – Вип. 59׃Спадщина П. Куліша і її роль у розвитку української мови, літератури та культури. – Ніжин׃Видавництво НДУ ім.М.Гоголя, 2010. – 1 др.арк.;

13.До питання про рідну мову і національний характер. // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 40/1. м. Київ., 2010. – 0,5 др. арк.

Христенок В.Ф.

1. Українська мова як дзеркало національної ментальності // Соціолінгвістичні студії. – К.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 2010. – 0,5 др.арк.

Кравець Л.В

1.   Соціоморфна метафора в українській поезії ХХ ст. // Соціолінгвістичні студії. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – 0,5 др. арк.;

2.   Метафорична репрезентація вітрув українській поезії ХХст.// Культура слова. – 2010. – Вип. 72. – 0,4 др. арк.;

3.   Метафора в системі тропів // Вивчаємо українську мову та літературу. –2010. –№13. – 0,5 др.арк.;

4.   Метафора й український міфопоетичний універсум // Вивчаємо українську мову та літературу. –2010. –№22-24 – 0,5 др. арк.;

5.   Метафоризаціяатмосферних явищв українській поезії ХХ ст.// Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Луганськ, ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. - №2 (20). – 0,5 др. арк.;

6.   Фітоморфні метафори в українській поезії ХХ ст. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.ПДрагоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. Редактор М.ЯПлющ. – К.: НПУ імені М.ПДрагоманова, 2010. – Вип. 6. – 0,5 др.арк.

Денискіна Г.О.

1. Науковий простір філології: етичний вимір // Дивослово, грудень 2010, –0,5 др.арк.

Калита О.М.

1.     Соціолінгвістичний аспект вчення Михайла Драгоманова про зв’язок мови і суспільства // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Вип. 12. – Острог: Національний університет „Острозька академія”, 2010. – 1др.арк.;

2.     Інтерактивні вправи на уроках з риторики в середній школі // Диво слово. – 2010. - №8. – 0,5 др. арк.

Поворознюк С.І.

1.     Поворознюк С.І. Особливості функціонування оцінних дієслівних лексем у публіцистичному дискурсі / С. І. Поворознюк // Актуальні проблеми слов’янської філології : Збірник наукових праць. – Випуск ХХІІІ. – Частина 4. - Бердянськ, 2010. – 0,4 др.арк.;

2.     Подано до друкуПоворознюк С.І. Роль комунікативної культури у педагогічній взаємодії // Вісник Інституту розвитку дитини. – К. , 2010.

Ткаченко Т.В.

1.     Емотивно-оцінний потенціал демінутивів у мові прози М.Стельмаха // Мовознавчі студії: Зб. наукових праць. –К.: Київський університет, 2010. –0,5 др.арк.;

2.     Діалектизми в мові прози Михайла Стельмаха // Мовознавчий вісник: зб. наук.

     пр. – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – Вип. 12. – 0,4 др. арк.

Цівун Н.М.

1. Період у системі одиниць тексту // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / відп ред. В.АЗарва. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. V. – Ч.1. – 1 др.арк.;

2. Лінгвостилістичні дослідження мовотворчості Максима Рильського // Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / відп ред. В.АЗарва. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч.ІІ. – 0,5 др.арк.;

3. Антитеза у словесно-смисловому малюнку періодів Максима Рильського // Мовознавчі студії: Зб. наукових праць. –К.: Київський університет, 2010. –0,5 др.арк.;

4. Синтаксична інтенція, семантична єдність і стилістичні функції періоду у творчості М. Т. Рильського: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 ― українська мова / Наталія МиколаївнаЦівун. – К.: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2010. –2 др.арк.

 

       Історія створення кафедри стилістики української мови

Кафедра стилістики української мови почала працювати з 1988 року. Очолює кафедру з часу її заснування випускниця університету Заслужений працівник освіти України, академік АПН України, доктор філологічних наук, професор Мацько Любов Іванівна, створивши викладацький склад з молодих науковціввипускників університету і визначивши актуальну проблематику лінгвостилістичних досліджень українських художніх текстів. Кафедра забезпечувала викладання таких лінгвістичних дисциплін: стилістику української мови на філологічному і педагогічному факультетах, історію української літературної мови на філологічному і дефектологічному факультетах, лінгвістичний аналіз тексту, культуру української мови на філологічному факультеті та українську мову на всіх, крім філологічного та педагогічного, факультетах і на педагогічному відділені.

Тут працювали випускники філологічного факультету доц. Л.Г. Погиба, канд. філол наук: Л.О.Ставицька, Л.Л.Шевченко, С.В. Шевчук, С.С. Савицький, Л.В.Іванова, Л.Г.Сніжко, Харчук О.В., Васильченко В.М., Маленовський Ю.Л., Герасименко Л.В.

Традиційно склалися міцні творчі взаємовідносини кафедри з Інститутом української мови та Інститутом мовознавства ім. О.Потебні НАН України, кафедрою сучасної української мови, кафедрою історії української мови  Інституту філології Національного університету ім. Т.Шевченка, іншими навчальними закладами різних типів.

Підготовку в докторантурі, аспірантурі та стажування при кафедрі стилістики української мови проходять викладачі багатьох вищих навчальних закладів УкраїниКиївського національного університету імені Тараса Шевченка, Херсонського, Ізмаїльського, Криворізького, Переяслав-Хмельницького, Полтавського, Ніжинського, Вінницького, Чернігівського, Кам’янець-Подільського, Черкаського, Бердянського, Сімферопольського, Тернопільського університетів та ін.

Пройшовши науково-педагогічну підготовку на кафедрі стилістики, кількавикладачів, аспірантів і докторантів стали завідувачами мовознавчих кафедр: проф. Шевчук С.Вочолює кафедру культури української мови, (в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова), проф. Погиба Л.Г. (в Академії СБУ), проф. Руденко Л.М. (у Херсонському університеті), проф. Буткова Г.В. (в Ізмаїльському університеті), Васильченко В.М. (в Академії МВС), Струганець Л.В. (в Тернопільському національному університеті ім. В.Гнатюка).

На кафедрі стилістики української мови у свій час захистили докторські дисертації Руденко Л.М., Сімонок В.П., Струганець Л.В., Семеног О.М., Симоненко Т.В., Голуб Н.Б. та кандидатські дисертації  Савицький С.С., Власенко В.В.,Гайдученко Г.М., Буткова Г.В., Баран  Т.С., Бірюкова О.О.,  Горох Г.В., Васильченко В.М., Власенко В.В., Шевчук С.В., Слободянюк Н.Ю., Стежка Ю.І.Кравець Л.В., Тищенко О.М., Руденко Л.М., Равлюк (ПоворознюкС.І., Маленовський Ю.Л., Злєй (Холявко) І. В., Братаніч О. В., Дорошенко С. І., Павлова І.Г.,  Денисенко З. М., Денискіна Г.О., Браїлко Ю. І., Калита О. М., Романенко Ю.О., Тумай Н. В., Іванова І.Б.,  Ткаченко Т.В., Волошина В. В.,  Солдатова Л. П.,  Медвідь Н.С., Цівун Н.М.  

Колектив кафедри бере активну участь у науковому, громадсько-політичному, національно-культурному житті університету й України.

Під науковим керівництвом професора Мацько Л.І. і за її сценаріями протягом семи років (1989-1996 рр.) на Українському державному телебаченні за участю членів кафедри Маленовського Ю.Л., Кравець Л.В., Васильченка В.М., Цівун Н.М. виходили щотижневі передачі “Говоримо українською”, “Наша мова”, “Рідна мова”.

Професор Мацько Л.І. постійно бере участь у радіопередачах, присвячених мовним питанням, наприклад: виступ у радіопрограмі “Ярославів Вал” з темою “Роль Т.Шевченка та І.Франка в історії української літературної мови” ( 2001р.); виступ у святковій програмі українського радіо, на каналі “Промінь” з доповіддю “Сучасна українська літературна мова, її сила і краса” (грудень 2001р.); виступ на радіо, канал “Культура”. Доповідь про значення мовотворчості Г.Квітки-Основ’яненка у становленні нової української літературної мови (січень 2003р.); виступ на радіо, канал “Культура”. Лекція “Мова про мову (сучасна мовна ситуація і утвердження української мови як державної)” (лютий 2003р.); виступ у радіопрограмі “Педагогічні роздуми” про українську мову і мовлення учнів та студентів (травень 2003р.); виступ у радіопрограмі “Педагогічні роздуми” про підготовку з української мови і літератури до вступних іспитів у вищі навчальні заклади та про вимоги до українського мовлення абітурієнтів, що приходять в НПУ ім.М.П.Драгоманова (травень 2003р.); виступ на радіо, програма “Культура” з доповіддю “М.П.Драгоманов в історії української літературної мови” ( жовтень 2003р.) Виступи проф. Мацько Л.І. на загальнонаціональному каналі радіо на тему „Диктант національної єдності” (9.11.2006 р., 21.02.2007 р.).

Кафедра стилістики видає збірники наукових праць, навчальні програми та методичні посібники й рекомендації. З ініціативи і за участю викладачів кафедри видано 3 словники: “Русско-украинский и украинско-русский словарь. Отличающаяся лексика” (для російськомовних студентів, 1993, 1995; автори Л.Мацько, О.Сидоренко, С.Шевчук);“Російсько-український словник”(1994, автори Л.Мацько, І.Трегуб, В.Христенок, І.Христенок);“Український спортивний словник” (1995., ред.проф. Л.Мацько, автори Ю.Короп, О.Харчук та ін.).

Увесь колектив кафедри бере активну участь у Міжнародному конкурсі української мови, започаткованому Петром Яциком. Крім того, під керівництвом проф. Л.Мацько і з її авторством вийшли збірники диктантів з української мови для учнів середніх шкіл усіх типів (1995,1996), для випускників шкіл (1993,1998), навчальні посібники з української мови для старшокласників і випускників (1990,  1992, 1993, 1995, 1996), підручник з української мови для студентів філологічних факультетів університетів  України (1997), методичний посібник «Українська мова. Тексти для переказів»  (1998), методичний посібник «Як писати переказ» (1998), «Українська мова» – навчальний посібник з української мови для учнів професійних навчальних закладів.(1998).

        Кафедра постійно видає навчальні посібники з української мови, програми і методичні рекомендації зі стилістики української мови, історії української літературної мови, лінгвістичного аналізу текстів, вступу до мовознавства для філологічних факультетів і сучасної української мови для студентів – нефілологів.

         Кафедра активно  включилася в роботу з дослідження мови репресованних письменників, повертаючи у практику викладання лінгвістичних дисциплін мовотворчої спадщини незаслужено вилучених з української літератури митців.

За результатами наукового дослідження “Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття” розроблено  автоматизовану інформаційну систему “Lingua” (виконавець – докторант, нині доктор філологічних наук Струганець Л.В.) для комп’ютерної обробки текстів і словників та формування блоків дидактичних матеріалів. Робота за новаторський її характер одержала високу оцінку і грант Американської ради освітніх товариств.

Під науковим керівництвом проф. Мацько Л.І. підготовлено і введено в дію освітньо-інформаційний Інтернет проект “Нова мова” (http://novamova. com.ua). Організаційну і змістову частини виконали колишні аспіранти Максим Дудик і Оксана Калита (нині викладач кафедри стилістики).

Однією з ідей, покладених в основу концепції проекту “Нова мова” є й відродження безпідставно забутої лексики української мови. Вона взята за основу дисертаційного дослідження “Лексико-семантична реактивація лексики пасивного фонду у мові засобів масової інформації” Максима Дудика. Ідея визнана унікальною у мовознавчій теорії і Максим Дудик став переможцем відкритого конкурсу “Сучасні проблеми” (ContemporaryIssuesFellowshipProgram), що проводився  Відділом освітніх і культурних програм Держдепартаменту США та одержав ґрант для продовження дослідження цієї проблеми в Гарвардському університеті США з 20 лютого по 20 червня 2004 року.

На базі кафедри стилістики української мови була сформована (і діє до сьогодні) провідна в Україні наукова школа функціональної лінгвістики і лінгводидактики та методики української мови під керівництвом проф. Мацько Л.І. У науковому полі дослідної школи Мацько Л.І. працюють зі своїми індивідуальними темами доктори наук: Руденко Л.М., Караман С.О., Сіменок В.П., Струганець Л.В., Семеног О.М., Симоненко Т.В., докторант Кравець Л.В., та 33 кандидата філологічних наук, що нині працюють у кількох вищих навчальних закладах і установах України.

 

         Історія кафедри української мови розпочинається з циклової комісії слов’янського мовознавства Київського інституту народної освіти, створеного 1920 р. на базі університету та Вищих жіночих курсів. Цикловою комісією, а потім протягом 1920 – 1937 рр. кафедрою керував видатний     славіст М.Грунськийавтор численних розвідок із славістики, історії вітчизняного мовознавства, педагогіки. На кафедрі працювали такі провідні вчені, як М.Калинович, Є.Тимченко. У 1937 р. кафедру очолив видатний мовознавець професор О.Синявський, з науковою та педагогічною діяльністю якого пов’язані визначні досягнення мовознавчої науки, зокрема нормування української літературної мови, дослідження теоретичних проблем фонології, культури мови, діалектології, створення правопису української мови. У тому ж 1937 р. професор О.Синявський став жертвою тероруспрямованого на знищення української інтелігенції. До 1950 р. кафедру очолював доцент Б. Куликавтор підручників з української мови для вищої та середньої школи.

        Протягом 1937 – 1941 рр., а також у перші повоєнні роки на кафедрі працював видатний мовознавець професор М. Жовтобрюх, який не припиняв викладацької роботи й пізніше, працюючи в Інституті мовознавства імені О.Потебні НАН України. Професору М. Жовтобрюхові належать визначні праці з історії української мови, історії українського мовознавства, а також численні підручники й посібники для студентів-філологів.

         1950 року на базі кафедри створюються дві: кафедра української мови і кафедра російської мови. Протягом тривалого періоду (1950-1976 рр.) кафедрою української мови керував доктор педагогічних наук, професор А.Медушевськийавтор фундаментального дослідження з методики вивчення фонетики і морфології української мови в середній школі, шкільного підручника з синтаксису української мови, співавтор і відповідальний редактор підручника для педінститутів “Сучасна українська літературна мова”. На кафедрі було відкрито аспірантуру з фаху 10.02.01 – українська мова, а в Інститутіспеціалізовану вчену раду з захисту дисертацій за цією спеціальністю, яку очолив професор А.Медушевський.

        У 50-і рр.. на кафедрі працювали М.Бойчуквідомий дослідник проблем історії української мови, видавець писемних пам’яток; Б.Куликавтор післявоєнних підручників з української мови для середньої і вищої школи; М.Тищенкоспівавтор (із А.Медушевським) підручника з української мови для середньої школи, О.Пархоменко, який написав підручник з української мови для педучилищ, Ф.Жилко, перу якого належать наукові розвідки з фонетики і фонології; з 1953 р. працює на кафедрі української мови випускниця факультету української мови і літератури й аспірантури М.Плющ.

         З 1976 по 1980 рр. кафедру української мови очолював доктор філологічних наук, професор В. Лобода, якому належать монографічні праці, присвячені аналізові топонімії Побужжя, дослідження з проблем історичного синтаксису української мови, розділи у підручнику “Сучасна українська літературна мова”, що вийшов двома виданнями.

         На кафедрі працювали доцент О. Бликавтор шкільних підручників та посібників з української мови; доцент О. Бріцинадослідниця лінгвістичної спадщини О. Потебні і автор посібників з української мови для вищої школи; професор Л. Мацькодослідниця проблем стилістики української мови, співавтор підручників з української мови для вищої та середньої школи; Н.Кучеренко, науково-методична діяльність якої була зосереджена на створенні практичних навчальних посібників з української мови; доцент В.Войцехівська, наукові зацікавлення якої зорієнтовані на дослідження специфіки простого речення, зокрема, реалізації в ньому синтаксичної специфіки дієслова; доцент Л.Марченкодослідниця лексичної синоніміки української мови; доцент Н.Шкуратянаавтор праць з методики викладання української мови, підручників і посібників для середньої та вищої школи; доцент А.Очеретний, праці якого були присвячені дослідженню діалектної лексики української мови, а також доценти Л.Давидова і Г.Довженко, праці яких були присвячені проблемам синтаксису української мови.

        З 1981 р. по 2006 р. кафедру очолював доктор філологічних наук, професор А.Грищенко. Праці професора, академіка Академії педагогічних наук, Академії вищої школи України, заслуженого діяча науки і техніки України А.Грищенка присвячені питанням синтаксису, морфології та словотвору української мови в синхронному й діахронному аспектах. Крім двох монографій, йому належать великі за обсягом розділи в таких фундаментальних працях, як “Сучасна українська літературна мова. Синтаксис” / За ред. О.Мельничука, “Історія української мови” (“Морфологія” і “Синтаксис”), “Словотвір сучасної української мови”, “Украинская грамматика”, “Морфологічна будова української мови” та ін. Участь професора А. Грищенка в написанні праці “Історія української мови” в 4-х книгах відзначена премією імені І. Франка НАН України. Під керівництвом А. Грищенка створено підручник для філологічних факультетів  університетів та інститутів “Сучасна українська літературна мова” (перше видання – 1993 р., друге – 1997 р., третє – 2002 р.). Як член Національної правописної комісії при Кабінеті Міністрів України професор А.Грищенко бравактивну участь у роботі над новою редакцією “Українського правопису”, зокрема, над розділом “Правопис слів іншомовного походження” (Український правопис (проект найновішої редакції). – К.: “Наукова думка”, 1999. – С. 148 – 163). Йому також належить значна кількість статей в енциклопедії “Українська мова” (К.:“Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 2000. – 750 с.).Під керівництвом і за найактивнішоюбезпосередньою участюА.Грищенка створено галузевий стандарт вищої освіти бакалавра за спеціальністю 60101000 “Педагогіка і методика  середньої освіти. Українська мова і література” напрямку підготовки 0101 – Педагогічна освіта.

         Тривалий період працювали на кафедрі: доктор філологічних наук, професор С.Бевзенко відомий науковій громадськості як визначний фахівець, у працях якого знайшли кваліфікований аналіз різноманітні проблеми історії та діалектології української мови. Не втрачає актуальності видана ним 1960 р. “Історична морфологія української мови” (“Нариси із словозміни та словотвору”). Професору С.Бевзенкові належать численні дослідження з історичного синтаксису та діалектології української мови. Останній аспект наукових студій знайшов безпосереднє відображення в його підручнику “Українська діалектологія” для студентів-філологів. Професор С.Бевзенкоодин із співаторів академічної праці “Історія української мови. Морфологія”, відповідальний редактор важливої лексикографічної праці “Інверсійний словник української мови”, автор монографічного дослідження з історії українського мовознавства.

        Доктор філологічних наук, професор Г.Удовиченковідомий дослідник синтаксису, важливі аспекти якого висвітлено в монографії “Словосполучення в сучасній українській мові”. Другим важливим аспектом наукової роботи професора Г. Удовиченка  стали питання фразеології української мови, зокрема, її лексикографічна інтерпретація.

       Професор Г.Удовиченкоавтор лексикографічних праць: однотомного словника ідіом української мови і двотомного словника фразеології. Згадані праціважливе джерело для ознайомлення з багатствами української мови, реалізованими в численних текстах художньої літератури. Професор Г.Удовиченко створив два посібники з курсу “Загальне мовознавство”, широко використовувані в навчальному процесі фахових кафедр.

         Протягом 1996-1998 рр. на кафедрі працював доктор філологічних наук, професор П.Дудик, наукові пошуки якого присвячені проблемі еліптичності, неповноти й односкладності речення. Він взяв участь у написанні праці “Сучасна українська літературна мова. Синтаксис” / За ред. О.Мельничука, у співавторстві з професором О.Дорошенком видав підручник для студентів “Вступ до мовознавства”. У його науковій діяльності гармонійно поєднуються теоретичні й лінгводидактичні аспекти досліджень, підтвердженням чого можуть бути підручники з синтаксису для вищої і середньої школи та методичні рекомендації до них.

       З 2006 року кафедру української мови очолює доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України М.Плющ, відзначена „Медаллю честі” в номінації „Жінка світу в галузі філологічних наук 200-2001” (Кембридж).     Професор М.Плющ належить до відомих дослідників, теоретичні мовознавчі студії яких знаходять практичне  втілення у підручниках і посібниках для вищої і середньої школи. Розпочавши свою наукову кар’єру з дослідження питань словотвору, професор М.Плющ присвятила дві монографічні праці (“Відмінок у семантико-синтаксичній структурі простого речення” та “Категорія суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення”) власне теоретичним аспектам функціонування синтаксичної системи української мови. Крім того, вона взяла участь у написанні підручника “Сучасна українська літературна мова” / За ред.. А.П.Грищенка (1993 р., 1997 р., 2004 р.); як відповідальний редактор і співавтор підготувала підручник для філологічних спеціальностей “Сучасна українська літературна мова” (витримав шість видань: 1994 р., 2000 р.,
2001 р., 2003 р., 2005 р., 2006 р.), у написанні якого взяли участь також члени кафедри С.Бевзенко, Г.Козачук, О.Леута. Професор М.Плющ є автором праць „Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія” (2005 р.), „Граматика української мови в таблицях”, методичних посібників “Словотворення та його вивчення в школі”, “Вивчення морфології у 5 – 6 класах” та ін. М.Плющ автор значної кількості статей в УРЕ (в 12-и т.), Літературній енциклопедії і в словнику „Українська мова. Енциклопедія”.

         Кафедра забезпечує викладання курсів “Сучасна українська літературна мова”, “Історична граматика української мови”, “Вступ до мовознавства”, “Загальне мовознавство”, “Старослов’янська мова”, “Українська діалектологія” в Інституті української філології (денна та заочна форма навчання), Інституті іноземної філології.

         При кафедрі української мови функціонує аспірантура й докторантура за фахом 10.02.01 – українська мова, випускники якої, крім НПУ імені М. П. Драгоманова, працюють у науково-дослідних інститутах НАН України, університетах України (Київському, Ніжинському, Сумському, Полтавському, Кам’янець-Подільському, Черкаському, Волинському, Запорізькому, Харківському, Миколаївському, Прикарпатському, Кіровоградському, Івано-Франківському, Луцькому), а також в інших навчальних закладах та установах.

         У докторантурі при кафедрі за тим же фахом виконали наукові дослідження й успішно захистили дисертації  професор В.Грещук (Прикарпатський університет) і професор В.Лучик (Кіровоградський педуніверситет).

Кафедра працює в тісному зв’язку з Інститутом української мови НАН України, а також підтримує тісні контакти з університетами зарубіжних країн, читаючи лекційні курси на педагогічному факультеті Кошицького університету в м. Пряшеві (А.Висоцький, М.Плющ), в Московському лінгвістичному університеті на перекладацькому факультеті (Л.Марчило), в Сегедському науковому університеті на факультеті славістики в Угорщині (Н.Ханикіна).

Колектив кафедри бере активну участь у виданні збірника наукових праць „Проблеми граматики і лексикології української мови”, залучаючи викладачів та аспірантів інших університетів.

Члени кафедри беруть активну участь у підготовці підручників з української мови для ліцеїв, коледжів, шкіл із поглибленим вивченням української мови (8-11 класи) (М.Плющ), навчальних посібників, збірників дидактичних матеріалів (Г.Козачук), тестів (І.Овчиннікова) та в роботі секції „Українська мова і література” експертної комісії Міністерства освіти і науки України з видань підручників і навчальних посібників для вищої школи (М.Плющ, Г.Козачук, А.Висоцький, О.Леута).

 

   

Додаткове меню  

   

Хто на сайті?  

На сайті 244 гостя та 0 користувачів

   

Авторизація  

   
© NPUROUNDER