Міжнародна наукова конференція «Українська мова в просторово-часовому вимірі»

Деталі

22790825 1731598916871726 267192608 o

«Українська мова в просторово-часовому вимірі»

20 жовтня 2017 року на факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова спільно з Інститутом української мови НАН України, Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej Katedra Ukrainistyki, Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Slavische Philologie, Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskychštúdií, Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézet Szláv Filológiai Tanszék була проведена Міжнародна наукова конференція «Українська мова в просторово-часовому вимірі».

Детальніше...

Граматика української мови в таблицях

Деталі

вид21

Синтаксична концепція Арнольда Грищенка

Деталі

вид18Синтаксична концепція Арнольда Грищенка: вибране / [упорядники : І.В. Дудко, Ю.С. Макарець ; редактор і автор вступної статті М.І. Степаненко]. — К., 2011. — 456 с.

У пропонованій книзі представлене найістотніше з того, що опублікував Арнольд Панасович Грищенко впродовж 1969 - 2004 років у вигляді статей, монографії та окремих розділів колективних праць, присвячених синтаксичному ладові української мови.
Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів-філологів.

Рецензенти:
М.Я. Плющ
- доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманов.
К.Г. Городенська
- доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики Інституту української мови НАН України

Граматика української мови

Деталі

вид17Плющ М.Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Підручник. 2-е видання, допов­нене. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. - 328 с.

Подано матеріал з трьох розділів граматики: «Морфеміки», «Сло­вотвору» і «Морфології». У трактуванні мовних одиниць поєднано тра­диційний підхід «від форми до змісту» та функціонально-семантичний - «від значення до форми».

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних за­кладів. Буде корисний тим, хто прагне поглибити, систематизувати свої знання з української мови.

Рецензенти: доктори філологічних наук, професори К.Г.Городенська (Інститут української мови НАН України) і А.К.Мойсієнко (Київський національний університет імені Тараса Шев­ченка).

Словоформа у семантично елементарному і ускладненому реченні

Деталі

вид16Плющ М. Я. Словоформа в семантично елементарному та ускладненому реченні. Вибрані праці. – К. : 2011.

Книга містить розділи з монографій М. Я. Плющ та вибрані статті, що опубліковані в журналах, збірниках, наукових часописах та інших виданнях і охоплюють різні аспекти потрактування синтаксичних словоформ різних класів слів у структурі речення. На засадах сучасної функціонально-категорійної теорії розглянуто форми словозміни та морфологічні категорії різних частин мови як проекцій синтаксичних функцій у семантично елементарному й ускладненому реченні. В окремий розділ виділено студії з лінгвістичного аналізу художнього тексту та лінгводидактики.

Для наукових працівників, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів-філологів.

Теорія і практика лінгвістичного аналізу

Деталі

вид13Теорія та практика лінгвістичного аналізу : [навч. посіб.] / Ю.С. Макарець,Г.О. Козачук. - К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. - 207 с.

 

Навчальний посібник присвячено видам лінгвістичного аналізу мовних одиниць та їх груп. У посібнику вміщені схеми та зразки аналізу, а також коментарі до складних випадків, що дає змогу запобігти можливим помилкам.

Для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів і вчителів-словесників.

 

Рецензенти:

Бойко Н.І. - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Калита О.М. - кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Перифразові номінації в українському публіцистичному дискурсі

Деталі

вид11Перифразові номінації в українському публіцистичному дискурсі: [монографія] /Ю.С. Макарець -К : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012.-205 с.

У монографії уточнено лінгвістичний статус перифразів як одиниць вторинного називання та їхню номінативну сутність; розмежовано поняття перифраз і парафраз, метафора, метонімія, синонім, фразеологізм, евфемізм; проаналізовано функціонально-стилістичні особливості перифразових найменувань у сучасній українській публіцистиці та їх зв’язок з контекстуальним оточенням, особливості синтаксичного функціонування. Встановлено семантико-синтаксичні типи та семантичні класи перифразових одиниць; досліджено когнітивно-ономасіологічні механізми комбінування та сприйняття перифразових номінацій; з'ясовано їхні лінгвокультурологічні особливості, розкрито комунікативно-прагматичний потенціал перифразів та особливості експресивного забарвлення.
Для науковців, аспірантів, викладачів, студентів філологічних факультетів і вчителів-словесників.

Рецензенти:

М.І. Степаненко - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Л.В. Мовчун - кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології та лексикографії Інституту української мови НАН України

Проблема відокремлення і відокремлених компонентів речення

Деталі

вид7Проблема відокремлення і відокремлених компонентів речення (семантико-синтаксичний і комунікативний аспекти): навчальний посібник / М.Я. Плющ. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. - 92 с.

Спецкурс присвячений складній проблемі синтаксису сучасної української мови - з’ясуванню семантичного і синтаксичного статусу й формування структури речення, ускладненого другоряднопредикативними (напівпредикативними) та пояснювальними відношеннями.

Для студентів-магістрів, аспірантів, учителів-словесників, які викладають українську мову в коледжах, ліцеях, школах із поглибленим вивченням української мови.

Рецензенти:

П. С. Дудик - доктор філологічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

А. К. Мойсієнко - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Київського національного університету імені Тераса Шевченка.

Магістерське мовознавче наукове дослідження

Деталі

вид5Леута О.І., Гончаров В.І. Магістерське мовознавче наукове дослідження: методика, методи, написання, оформлення, захист. — К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2005. - 68 с.

 

Рецензенти:
Бріцин М.Я. - доктор філологічних наук, професор
Плющ М.Я.
- доктор філологічних наук, професор

Валентність і структура простого речення в українській мові

Деталі

 

вид3

Куц О.В. Валентність і структура простого речення в українсь­кій мові: Методичні рекомендації до спецкурсу. - К: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. - 80 с.

Виклад матеріалу і структура праці спрямовані на поглиблене вив­чення структури простого речення - на розгляд проблемних питань теорії валентності загалом і структури простого речення зокрема.

Методичні рекомендації містять тезове висвітлення питань з теорії валентності, подано завдання для індивідуальної та самостійної робо­ти студентів, що сприятиме поглибленню й систематизації теоретичних знань і практичних навичок випускників шляхом аналізу мовних явищ, запропоновано основну наукову літературу зі спецкурсу.

Методичні рекомендації розраховані на студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, зокрема педагогічних універ­ситетів, викладачів, а також усіх, хто прагне підвищити рівень знань з української мови.

 

Рецензенти: К.Г.Городенська, доктор філологічних наук, про­фесор, завідувач відділу граматики та фонетики Інституту українсь­кої мови НАН України; Г.О. Козачу к, доктор філологічних наук, профе­сор кафедри української мови Національного педагогічного універ­ситету імені М.П.Драгоманова.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української філології НПУ імені М.П.Драгоманова (протокол № 7 від 2 квітня 2008 року).

 
   

Додаткове меню  

   

Хто на сайті?  

На сайті 147 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

7064755
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8796
14294
60471
5904973
300845
397811
7064755

Your IP: 35.175.201.14
Server Time: 2020-01-23 20:18:15
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ