Екстернат

Деталі
Перегляди: 5081

Інститут української  філології здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст» на екстернатній формі навчання за спеціальностями:

Навчання в екстернаті здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб (оплата кожної форми контролю встановлюється вищим навчальним закладом)

 

Відповідно до Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах, затвердженого МОН України  від 08 грудня 1995 р.:

 

Екстернат є особливою формою навчання осіб (екстернів), які  мають відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень, для здобуття ними певного рівня вищої освіти шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і складання у вищому навчальному закладі заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.

 

Тривалість екстернату для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня не регламентується нормативною тривалістю навчання, визначеною навчальним планом.

 

Обсяг, структура і якість знань, умінь та навичок екстернів мають відповідати вимогам державного стандарту освіти, встановленого  для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

 

Лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття в екстернаті не застосовуються.

 

Навчання екстерна здійснюється за індивідуальним навчальним планом, складеним на основі навчального плану з дотриманням наступності та структурно-логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти відповідного напрямку підготовки (спеціальності).

 

Індивідуальний навчальний план екстерна складається на кожний навчальний рік протягом першого місяця навчального року.

 

Екстерн може складати екзамени з навчальної дисципліни в цілому або з окремих  її навчальних курсів, але не менше обсягу, передбаченого для одного семестру.

 

Перезарахування  результатів раніше складених екстерном заліків та екзаменів проводиться дирекцією Інституту за умови ідентичної назви, обсягу і змісту навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю.

 

Екзамени і заліки екстерни складають комісії у складі трьох осіб, призначеній завідуючим відповідної кафедри. 

 

У разі отримання екстерном під час екзамену чи заліку незадовільної оцінки (не зараховано) дозволяється одноразове повторне складання екзамену (заліку) у термін, визначений дирекцією Інституту, в межах навчального року.

 

Державні екзамени та захист дипломних проектів проводиться на загальних підставах державними екзаменаційними (кваліфікаційними) комісіями у терміни, визначені навчальними планами відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

 

Екстерни, які після завершення навчального року мають більше двох незадовільних оцінок (не зараховано), відраховуються з екстернату і отримують академічну довідку встановленого зразка.