Кафедра української мови

22790825 1731598916871726 267192608 o

«Українська мова в просторово-часовому вимірі»

20 жовтня 2017 року на факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова спільно з Інститутом української мови НАН України, Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej Katedra Ukrainistyki, Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Slavische Philologie, Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskychštúdií, Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézet Szláv Filológiai Tanszék була проведена Міжнародна наукова конференція «Українська мова в просторово-часовому вимірі».

вид21

вид18Синтаксична концепція Арнольда Грищенка: вибране / [упорядники : І.В. Дудко, Ю.С. Макарець ; редактор і автор вступної статті М.І. Степаненко]. — К., 2011. — 456 с.

У пропонованій книзі представлене найістотніше з того, що опублікував Арнольд Панасович Грищенко впродовж 1969 - 2004 років у вигляді статей, монографії та окремих розділів колективних праць, присвячених синтаксичному ладові української мови.
Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів-філологів.

Рецензенти:
М.Я. Плющ
- доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманов.
К.Г. Городенська
- доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики Інституту української мови НАН України

вид17Плющ М.Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Підручник. 2-е видання, допов­нене. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. - 328 с.

Подано матеріал з трьох розділів граматики: «Морфеміки», «Сло­вотвору» і «Морфології». У трактуванні мовних одиниць поєднано тра­диційний підхід «від форми до змісту» та функціонально-семантичний - «від значення до форми».

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних за­кладів. Буде корисний тим, хто прагне поглибити, систематизувати свої знання з української мови.

Рецензенти: доктори філологічних наук, професори К.Г.Городенська (Інститут української мови НАН України) і А.К.Мойсієнко (Київський національний університет імені Тараса Шев­ченка).

вид16Плющ М. Я. Словоформа в семантично елементарному та ускладненому реченні. Вибрані праці. – К. : 2011.

Книга містить розділи з монографій М. Я. Плющ та вибрані статті, що опубліковані в журналах, збірниках, наукових часописах та інших виданнях і охоплюють різні аспекти потрактування синтаксичних словоформ різних класів слів у структурі речення. На засадах сучасної функціонально-категорійної теорії розглянуто форми словозміни та морфологічні категорії різних частин мови як проекцій синтаксичних функцій у семантично елементарному й ускладненому реченні. В окремий розділ виділено студії з лінгвістичного аналізу художнього тексту та лінгводидактики.

Для наукових працівників, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів-філологів.

вид13Теорія та практика лінгвістичного аналізу : [навч. посіб.] / Ю.С. Макарець,Г.О. Козачук. - К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. - 207 с.

 

Навчальний посібник присвячено видам лінгвістичного аналізу мовних одиниць та їх груп. У посібнику вміщені схеми та зразки аналізу, а також коментарі до складних випадків, що дає змогу запобігти можливим помилкам.

Для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів і вчителів-словесників.

 

Рецензенти:

Бойко Н.І. - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Калита О.М. - кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

вид11Перифразові номінації в українському публіцистичному дискурсі: [монографія] /Ю.С. Макарець -К : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012.-205 с.

У монографії уточнено лінгвістичний статус перифразів як одиниць вторинного називання та їхню номінативну сутність; розмежовано поняття перифраз і парафраз, метафора, метонімія, синонім, фразеологізм, евфемізм; проаналізовано функціонально-стилістичні особливості перифразових найменувань у сучасній українській публіцистиці та їх зв’язок з контекстуальним оточенням, особливості синтаксичного функціонування. Встановлено семантико-синтаксичні типи та семантичні класи перифразових одиниць; досліджено когнітивно-ономасіологічні механізми комбінування та сприйняття перифразових номінацій; з'ясовано їхні лінгвокультурологічні особливості, розкрито комунікативно-прагматичний потенціал перифразів та особливості експресивного забарвлення.
Для науковців, аспірантів, викладачів, студентів філологічних факультетів і вчителів-словесників.

Рецензенти:

М.І. Степаненко - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Л.В. Мовчун - кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології та лексикографії Інституту української мови НАН України

вид7Проблема відокремлення і відокремлених компонентів речення (семантико-синтаксичний і комунікативний аспекти): навчальний посібник / М.Я. Плющ. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. - 92 с.

Спецкурс присвячений складній проблемі синтаксису сучасної української мови - з’ясуванню семантичного і синтаксичного статусу й формування структури речення, ускладненого другоряднопредикативними (напівпредикативними) та пояснювальними відношеннями.

Для студентів-магістрів, аспірантів, учителів-словесників, які викладають українську мову в коледжах, ліцеях, школах із поглибленим вивченням української мови.

Рецензенти:

П. С. Дудик - доктор філологічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

А. К. Мойсієнко - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Київського національного університету імені Тераса Шевченка.

вид5Леута О.І., Гончаров В.І. Магістерське мовознавче наукове дослідження: методика, методи, написання, оформлення, захист. — К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2005. - 68 с.

 

Рецензенти:
Бріцин М.Я. - доктор філологічних наук, професор
Плющ М.Я.
- доктор філологічних наук, професор

 

вид3

Куц О.В. Валентність і структура простого речення в українсь­кій мові: Методичні рекомендації до спецкурсу. - К: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. - 80 с.

Виклад матеріалу і структура праці спрямовані на поглиблене вив­чення структури простого речення - на розгляд проблемних питань теорії валентності загалом і структури простого речення зокрема.

Методичні рекомендації містять тезове висвітлення питань з теорії валентності, подано завдання для індивідуальної та самостійної робо­ти студентів, що сприятиме поглибленню й систематизації теоретичних знань і практичних навичок випускників шляхом аналізу мовних явищ, запропоновано основну наукову літературу зі спецкурсу.

Методичні рекомендації розраховані на студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, зокрема педагогічних універ­ситетів, викладачів, а також усіх, хто прагне підвищити рівень знань з української мови.

 

Рецензенти: К.Г.Городенська, доктор філологічних наук, про­фесор, завідувач відділу граматики та фонетики Інституту українсь­кої мови НАН України; Г.О. Козачу к, доктор філологічних наук, профе­сор кафедри української мови Національного педагогічного універ­ситету імені М.П.Драгоманова.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української філології НПУ імені М.П.Драгоманова (протокол № 7 від 2 квітня 2008 року).

 
   

Додаткове меню  

   

Хто на сайті?  

На сайті 136 гостей та користувачі відсутні

   
© ALLROUNDER