Історія кафедри культури української мови

Створена в 1992 року на базі кафедри практичного курсу російської мови під назвою "Кафедра практичного курсу української мови". У зв’язку із введенням Міністерством освіти України до навчального плану вишів курсу "Ділова українська мова" напрямок педагогічної діяльності кафедри змінився. З вересня 1996 року викладацький колектив кафедри (яка була перейменована у 1997 році на кафедру культури української мови) забезпечує читання ділової української мови на всіх факультетах університету (крім педагогічного), практикуму з української мови та українського правопису в Інституті української філології, а з 2010 року – "Українська мова (за професійним спрямуванням)".

Викладачами кафедри створено авторську програму з української мови за професійним спрямуванням, що затверджена наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150, за якою навчаються студенти всіх без винятку вищих навчальних закладів України.

Члени кафедри активно працюють зі студентською молоддю, ведуть проблемні групи, залучаючи студентів до участі в університетських та всеукраїнських конференціях, круглих столах, дискусіях; працюють у складі журі мовно-літературних конкурсів учнівської та студентської молоді.

Щороку до днів Української писемності кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі".

Нині на кафедрі, яку очолює з 1992 р. професор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України, кавалер ордена княгині Ольги Світлана Володимирівна Шевчук, працюють: кандидат педагогічних наук, доцент Т.М. Лобода, кандидати філологічних наук, доценти С.В. Глущик, О.В. Дияк, О.О. Кабиш, кандидат філософських наук, старший викладач В.І. Зуєва, старший викладач І.В. Клименко, асистент    Л.В. Підкамінна.

Праці професора С.В. Шевчук присвячені питанням синтаксису української мови та українському діловому і професійному мовленню. Впродовж останніх років вона стала автором підручників з ділової української мови, які користуються заслуженим успіхом у викладачів, студентів вищих навчальних закладів освіти, вчителів шкіл ("Українське ділове мовлення" (2003 р.), за який нагороджена дипломом університету; "Ділове мовлення: Модульний курс" (2003 р.). За її редакцією й вагомою участю виходять схвально зустрінуті педагогічною громадськістю посібники "Сучасні ділові папери" (1999-2009 рр.), "Службове листування: довідник" (1999 р.); "Сучасна українська літературна мова" (2000-2010рр.); "Практикум з українського ділового мовлення" (2002-2009); "Ділова українська мова: тестові завдання" (2002р.); "Контрольні роботи з ділової української мови" (2002р.). Для широкого кола користувачів вийшли друком словники: "Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лексика" (1992, 1997 рр.); "Російсько-український словник ділового мовлення" (2002-2010рр. ); "Разом, окремо, через дефіс: Словник-довідник" (2003 р.). 2009 року вийшов друком підручник "Українська мова (за професійним спрямуванням)", укладений відповідно до типової, створеної С.В. Шевчук, програми. Цей підручник Постановою президії Академії наук вищої освіти України удостоєно другої премії. С.В. Шевчук підготувала 5 кандидатів наук.

Як блискучий оратор С.В. Шевчук виступає з лекціями з актуальних проблем мовознавства, зокрема ділового мовлення, в різних установах: в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів, Держкомстаті, Інституті ядерної фізики; виступає на радіо й телебаченні. В газеті "Іменем закону" та часописі "Секретар-референт" постійно веде рубрику "Вивчаємо українську мову".

Лобода Тетяна Михайлівна має багаторічний досвід роботи у різних за рівнем акредитації педагогічних закладах. 2001 року вона захистила дисертаційне дослідження з теми "Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу у процесі викладання української мови". Т.М. Лобода є автором 40 наукових статей, 10 навчальних і навчально-методичних посібників. Вона підготувала навчальну програму, створила навчально-методичне забезпечення для курсу "Український правопис". Нині предметом наукових зацікавлень Т.М. Лободи є різні аспекти функціонування сучасного українського ділового мовлення в освітньому просторі.

Глущик Сергій Васильович працює на кафедрі з 12 січня 1993 року. За цей час захистив кандидатську дисертацію на тему «Українська антропонімія у Генеральному описі Лівобережної України 1765-1769 рр. (словотвірна і морфологічна структура)», здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук і вчене звання доцента.

У 2003-2006 роках працював заступником декана соціально-гуманітарного факультету з навчально-методичної роботи, заступником відповідального секретаря Приймальної комісії Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Брав участь у проведенні проміжних та фінальних етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнських науково-практичних конференцій з питань української мови.

Автор та співавтор понад 40 наукових та методичних праць.

Підготував електронні варіанти 21 підручника та посібника викладачів кафедри для електронної бібліотеки НПУ імені М.П.Драгоманова.

Основний напрямок його наукового дослідженя – українська мова як засіб ділового спілкування в історичному аспекті та на сучасному етапі.

Трудові досягнення Сергія Васильовича відзначено Подяками Київського міського голови, Орденом святих Кирила і Мефодія.

Дияк Олена Володимирівна працює на кафедрі культури української мови з 1993 року спочатку на посаді асистента, пізніше – старшого викладача, а з вересня 2007 року як доцент цієї кафедри. Предметом наукового дослідження О.В. Дияк є словотвір сучасної української мови, насамперед питання структури та семантики словотвірних гнізд, яким присвячено 13 статей у фахових виданнях і дисертаційна розвідка на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, захищена в листопаді 2006 року. О.В Дияк є співавтором 2 навчальних програм для вищої школи («Діловодство: Типова навчальна програма, «Типова навчальна програма з дисципліни «Український правопис»») та 7 навчальних посібників для студентів вишів та абітурієнтів, зокрема «Сучасні ділові папери» (1997 – 2009рр.), «Контрольні роботи з ділової мови» (2002, 2004р.), «Довідник для абітурієнтів та школярів з української мови» (2010р.) та ін., а також є рецензентом 3 навчальних посібників для вищої школи та держслужбовців, бере участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. На запрошення Мінпромполітики України читала лекції з культури ділового мовлення для держслужбовців, для яких було підготовлено й пакет завдань тестового контролю.

Зуєва Валентина Іванівна працює на кафедрі з 2005 року. В 2005 році захистила дисертаційне дослідження з теми: "Гуманістичні засади впровадження інформаційно-освітніх технологій". Є автором 32 наукових статей.

Кабиш Оксана Олександрівна на кафедрі працює з 1994 року. У колі наукових інтересів – питання лексикології й культури української мови. Дослідженню цих проблем присвячено кандидатську дисертацію «Зміни в семантичній структурі та функціонуванні маркованої лексики», захищену 2007 року, і 15 наукових статей у провідних фахових виданнях України.

Є автором 3 навчальних програм для вищої школи («Практикум з української мови», «Культура української мови», «Документаційне забезпечення в комерційних структурах»), співавтором 7 навчальних посібників, серед яких «Практикум з українського ділового мовлення» (2002, 2005, 2006, 2008, 2009), «Українська мова: комплексна підготовка до тестування» (2008), «Сучасна українська літературна мова» (2011).

О.О. Кабиш рецензує навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів, готує відгуки на автореферати кандидатських дисертацій, керує магістерськими роботами студентів, бере активну участь у наукових конференціях, а також підготовці щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі» та інших заходів, які проводить кафедра. На запрошення Національного авіаційного університету та Національної академії внутрішніх справ читає мовознавчі та документознавчі дисципліни.

Клименко Ірина Володимирівна працює на кафедрі з 2003 року. Наукові інтереси І.В. Клименко зосереджені на дослідженні проблем українського політичного дискурсу на синтаксичному рівні, зокрема цьому присвячено дисертацію на тему «Спонукально-закличні еліптичні конструкції в українському політичному дискурсі». Науковий доробок І.В. Клименко становить близько 20 публікацій: наукові статті з питань синтаксису сучасної української мови, з методики викладання української мови (за професійним спрямуванням), з культури української мови.

Співавтор типової навчальної програми для студентів вищих навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України з «Української мови (за професійним спрямуванням)», підручника «Українська мова за професійним спрямуванням» (2010, 2011), трьох навчальних посібників: «Українська мова. Комплексна підготовка до тестування» (2008), «Ділова українська мова : Дистанційний курс» (2009), «Сучасна українська літературна мова» (2011). Зі студентами Інституту української філології підготувала до друку «Словник видавничих термінів».

Упродовж останніх років розробляє дистанційний курс з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», займається виготовленням відео-лекцій.

Підкамінна Людмила Василівна працює на посаді асистента кафедри культури української мови з 2003 року. Викладає курси „Ділова українська мова”, „Українська мова за професійним спрямуванням”. Має 25 публікацій, серед яких статті, методичні рекомендації. У 2008 році закінчила аспірантуру НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. 18 жовтня 2011 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему „Епітет Т.Г. Шевченка: генеза, структура і сучасна мовна рецепція”, де вперше для дослідження мовотворчості Т.Г. Шевченка застосувала принципи лінгвосинергетики та рецептивної естетики.

   

Додаткове меню  

   

Хто на сайті?  

На сайті 263 гостя та 0 користувачів

   
© NPUROUNDER