Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації у науковому збірнику «НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство)».

Часопис є фаховим виданням Атестаційної колегії МОН України з філологічних наук (мовознавство і літературознавство). Наказ МОН України від 22.12.2016 № 1604 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 13 грудня 2016 року». Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 8814 від 01.06.2004 р.

 

Матеріали приймаємо до 15 січня 2019 року.

Мова збірника – українська, інші слов’янські, англійська.

Контактна адреса щодо публікації: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вартість публікації – 40 грн. за сторінку.

Кошти за статтю надсилати на ім’я Галак Інни Петрівни (секретар-координатор збірника; моб. тел.: 050 3819917).

Реквізити для оплати публікації:

Банк одержувача: Приватбанк.

ПІБ: Галак Інна Петрівна.

Картка для виплат: 4149 4978 6528 8031

Призначення платежу: оплата за статтю.

Про оплату просимо повідомити на імейл: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., до повідомлення додати скановану копію квитанції про оплату.

З повагою редакційна колегія часопису


ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

1. Структура публікації

Згідно з постановою ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р., статті повинні містити наступні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок зважливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх джерел (історіографія проблеми), у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається у своїй роботі автор;
 • виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дослідження;
 • формулювання цілей (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.
 • індекс УДК (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);
 • ім’я та прізвище автора – праворуч;
 • електронна адреса автора;
 • назва статті (через 1 інтервал великими літерами по центру);
 • анотація (не менше 300 знаків з пробілами) і ключові слова (5 - 7 слів) українською мовою – курсивом;
 • виклад основного матеріалу статті (через інтервал після анотації і ключових слів);
 • через рядок подається бібліографія (нумерація позицій автоматична);
 • розгорнута анотація (1800 – 2500 знаків з пробілами)і ключові слова (10-15 слів) англійською мовою – курсивом (Додаток 2).

2. Оформлення статті (Додаток 1):

Обсяг публікації – 7-12 сторінок друкованого тексту.

Послідовність розміщення елементів статті:

Текст повинен бути ретельно вичитаний та відредагований.


Вимоги до комп'ютерного набору тексту

Розмір аркуша – А 4; орієнтація – книжкова; береги: ліворуч – 3 см, праворуч – 1 см; угорі та знизу – 2 см; шрифт Times New Roman; без переносів; розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5; абзац – 1,25 мм.

Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу й тире. Лапки подавати в такому вигляді: « », а в межах цитати – “ ˮ. Між ініціалом і прізвищем використовувати нерозривний пробіл (для цього треба одночасно натиснути Shift+Ctrl і клавішу пробілу). У тексті необхідно використовувати лише коротке тире, а не довге тире чи дефіс замість короткого тире. Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також у них (для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки»).

Ілюстрований матеріал повинен бути чітким. Посилання на ілюстрації в тексті статті – обов’язкове. Екранні копії, схеми, малюнки та фотографії подаються графічними файлами форматів TIFF, BMP, GIF, JPG, в імені яких повинен (обов’язково) вказуватись номер малюнка в статті, наприклад, pict_10.tif. У тексті вказати місце розміщення ілюстрацій (фото).

Список літератури розміщують у кінці статті. Посилання оформлюються в квадратних дужках. Наприклад: [2, с. 37], де 2 – порядковий номер позиції (монографії, статті) у списку літератури, 37 – номер сторінки; архівне джерело: [10, арк. 101], де 10 – порядковий номер позиції (архіву) у списку літератури, 101 – номер аркуша архівної справи. Посилання у кінці сторінки заборонені.

Бібліографічний апарат оформлюється відповідно до вимог державного стандарту («Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання» (ДСТУ 8302:2015). Наприклад:

Книги одного, двох або трьох авторів

 1. Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник. К. : Вища шк., 2003. 462 с.
 2. Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти : навч. посіб. / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Резнік, Ж. Б. Богдан; Харків, 2014. 260 с.
 3. Богдан С. Формули етикету в українській епістолярії. Урок української. 2003. № 1. С. 30–34.
 4. Бондаревська І. О., Михайленко В. О. Психологічний аналіз соціального капіталу в спільнотах іммігрантів та біженців. Педагогіка і психологія : наук.-теор. та інфор. журн. 2016. № 2. С. 71–76.
 5. Вашків Л. Епістолярна критика Лесі Українки: види, форми вияву, функції. З його духа печаттю… :Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. 2001. Т. 1. С. 70–75.
 6. Борисенко В. Й., Візер С. О. Державотворчі та національно-духовні процеси в Україні першої половини XVII ст. : навчальний посібник. Київ : Вид-во НПУ імені
  М. П. Драгоманова, 2010. 154 с. [Електронний ресурс]. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Наукова бібліотека. Репозитарій. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7206 (дата звернення:
  29. 08. 2017).
 7. Драгоманов Михайло Петрович [Електронний ресурс]. Вікіпедія : вільна енциклопедія. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Драгоманов_Михайло_Петрович (дата звернення: 29. 08. 2017).
 8. ЦДАВО України (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України). Ф. 166 (Фонд «Міністерство освіти України»). Оп. 166. Од. зб. 33. 10 арк. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 166. Од. зб. 33. 10 арк.
 9. Положение о Киевском Педагогическом Институте. ЦДІАК. Ф. 707. Оп. 160. Спр. 38. Ч. 1 Арк. 272–273 зв.

Книги чoтирьох та більше авторів

Статті із журналів

Статті із наукових збірників

Електронний ресурс

Архівний документ

Посилання на назву документу з архівної справи:

Рукопис подається в електронному варіанті (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.). Матеріали повинні бути набрані у Word (тип файлу RTF). Також окремим файлом статтю подають у форматі PDF. У випадку використання в тексті інших шрифтів просимо надіслати шрифт.

Назва файлу статті – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: Prizvyshche.rtf).

Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: Prizvyshche_avtor.rtf.

Відомості про автора мають бути розміщені в такому порядку:

прізвище та ім’я автора;

наукове звання,

ступінь, посада;

місце роботи/навчання;

адреса електронної пошти;

номер мобільного телефону;

домашня адреса з індексом; адреса та номер «Нової пошти», на яку висилатиметься авторський примірник збірника.

Увага! До рукопису статей авторів, які не мають ученого ступеня, додають рецензію фахівців (доктора чи кандидата наук).

Надіслані статті рецензуються членами редколегії та/або запрошеними зовнішніми рецензентами. Кошти за публікації надсилають одразу після електронного повідомлення про схвалення статті до друку.


Додаток 1

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 821.161.2.09

Тетяна Петренко

СПЕЦИФІКА ТВОРЕННЯ ОБРАЗІВ

У РОМАНІ ЛЕОНІДА ПОЛТАВИ «1709»

Анотація.

Ключові слова:

НАЗВА СТАТТТІ

ТЕКСТ СТАТТІ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ

Література:

Авторське резюме (Abstract) з ключовими словами англійською мовою


Додаток 2

Вимоги до анотації англійською мовою:

Авторське резюме (Abstract) є коротким резюме більшої за обсягом роботи, що має науковий характер. Abstract – це фактично стислий виклад статті англійською мовою, її реферування.

Структура і зміст авторського резюме

ПІБ автора

Назва статті

-        Проблема - Introduction

-        Мета - Purpose

-        Методи дослідження - Methods

-        Основні результати дослідження - Results

-        Наукова новизна результатів дослідження - Originality.

-        Висновки та конкретні пропозиції автора - Conclusion

Заголовки цих структурних компонентів виділяються в тексті анотації жирним шрифтом.

Текст авторського резюме має бути лаконічним і чітким, вільним від загальних і незначних формулювань, написаний якісною англійською мовою.